I. ütem építési munkái - Hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Klucsik Éva   
2010. január 06. szerda, 13:02

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §)

(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történ_ hiánypótlást kezdeményezi;

c) az ajánlatkér_ a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve

a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pont

d) az ajánlatkér_ a Kbt. mely része, illet_leg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Kbt. 2. rész IV. fejezet Kbt.21.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-ának (3) bekezdésére vagy

179. §-ának

(4) bekezdésére];

nettó 850 M Ft

f) ha a kérelmez_ olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelynek

közzététele a Kbt. szerint nem kötelez_, ezt a körülményt is;

Nem Kötelez*

g) a kérelem és a hirdetmény Szerkeszt_bizottsághoz történ_ megküldésének napját.

2009/12/29

23. § (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkér_ által meghatározott személy vagy szervezet

kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is.

A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkeszt_bizottság a hiánypótlásra történ_ felhívást

az ajánlatkér_nek küldi meg.

Képviseleti jogosultság megléte [x]

Egyéb közlemény:

Ajánlatkér_ közbeszerzési szabályzatában megjelölt személy az eljárást megindító hirdetményt

ellenjegyezte. Ajánlatkér_ adószáma:15762575-2-13 Ajánlatkér_ megegyezik a bejelentett ajánlatkér_k

jegyzékében AK02137 technikai számon nyilvántartott Ajánlatkér_vel. Kérjük az I.1 pontot ennek

megfelel_en, szükség esetén pontosítani tekintettel arra, hogy az elektronikus feladási rendszer a jogi

lektor által kért javítást nem teszi lehet_vé számunkra. Kbt.21.§ (3) bekezdése alapján a hirdetmény

közzétételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem kérjük.

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §)

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészít_ Kiadványa

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Információ és on-line formanyomtatványok:

http://simap.eu.int

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRD

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím:

Alsó u. 1.

Város/Község

Érd

Postai irányítószám:

2030

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

+06-23/521-347

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

1 / 7 2010.01.04. 9:24

T. Mészáros András, elnök

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax:

+06-23/521-346

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkér_ általános címe (URL):

www.erd.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következ_ címen szerezhet_k be:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltér_, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a

következ_ címen szerezhet_k be:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltér_, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ_ címre kell benyújtani:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltér_, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) AZ AJÁNLATKÉRD TÍPUSA ÉS FD TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy

szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi

szerveik

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

[ ] Regionális vagy helyi hatóság

[x] Regionális vagy helyi iroda/hivatal

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi

szervezet

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Védelem

[ ] Közrend és biztonság

[x] Környezetvédelem

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egészségügy

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Szociális védelem

[ ] Szabadid_, kultúra és vallás

[ ] Oktatás

[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkér_ más ajánlatkér_k nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZDDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkér* által a szerz*déshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerz_dés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt projekt I. üteme építési munkáinak

elvégzésére

II.1.2) A szerz*dés típusa, valamint a teljesítés helye

( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerz%dés

vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás [x] b) Árubeszerzés [ ] c) Szolgáltatásmegrendelés [ ]

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen

eszközzel, módon, az

ajánlatkér_ által meghatározott

követelményeknek megfelel_en

[x]

[ ]

[ ]

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási

kategóriákat lásd a 2004/18/EK

irányelv II. mellékletében)

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

2 / 7 2010.01.04. 9:24

A teljesítés helye

Magyarország, Pest megye, Érd

Város

NUTS-kód HU102

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következ*k valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattev_vel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvev_inek

létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattev_vel [ ]

A keretmegállapodás id*tartama: Id_tartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás id_tartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes id*tartamára vonatkozó becsült összértéke (csak

számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötend_ szerz_dések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerz*dés meghatározása/tárgya

EgyösszegU, átalánydíjas, vállalkozási szerz_dés az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt” I. üteme

építési munkáinak elvégzésére a FIDIC Piros könyve szerinti szerz_dési feltételek szerint.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

F* szószedet Kiegészít* szószedet (adott esetben)

F* tárgy 45232400-6

Kiegészít* tárgy(ak) 45232410-9

45232411-6

45232423-3

45233120-6

II.1.7) A szerz*dés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ]

II.1.8) Részekre történ* ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.

mellékletb%l szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZDDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

3 / 7 2010.01.04. 9:24

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

TÉTEL/ÁTMÉRX/ANYA/MENNYISÉG bontásban:

REKONSTRUKCIÓ

Rekonstrukció – gravitációs/ DN400/ KG PVC SN8/174 m

Rekonstrukció – gravitációs/ DN500/ KG PVC SN8/748 m

Rekonstrukció – gravitációs/ DN500/ PP SN 10/38 m

ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS

Gravitációs vezeték/ DN200/ KG PVC SN4/4492 m

Gravitációs vezeték/ DN200/ PP SN 10/442 m

Gravitációs vezeték/ DN300/ KG PVC SN4/1285 m

Gravitációs vezeték/ DN300 PP SN 10/75 m

Nyomóvezeték/ DK 63/ KPE/666m

AKNÁK

El_regyártott gravitációs ellen_rz_ akna/ DB 100/ beton/103 db

Gravitációs tisztító idom/DB 200/ mUanyag/57 db

BEKÖTÉSEK.

Beköt_ vezeték G1 típus/ DN 150/ KG PVC/473 db

Házi bekötés G2 típus/ DN 150/ KG PVC/11db

Beköt_ vezeték N2 típus/ DK 63/ KPE/18 db

Házi beemel_ akna szivattyúval/-/-/18db

Szervíz- és terel_út építése 2103 m hosszban és 6m-es szélességben, összesen 12430 m2

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:

hónapokban: vagy napokban: (a szerz%dés megkötését%l számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl_d_ jellegU szerz_dések esetében

kérjük feltüntetni a további szerz_dések tervezett idejét:

hónapokban: vagy napokban: (a szerz%dés megkötését%l számítva)

II.3) A SZERZDDÉS IDDTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az id_tartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 270 (a szerz%dés megkötését%l számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZDDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

III.1.1) A szerz*dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

El_leg-visszafizetési biztosíték az el_leg teljes összegére, melyet a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a) pontja szerint kell

rendelkezésre bocsátani.

Teljesítési biztosíték: 20.000.000 HUF, melyet a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre

bocsátani, a szerz_déskötést követ_ 10 napon belül, a jótállási id_szak lejártát követ_ 40. napig tartó

érvényességgel. Az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását követ_en a Vállalkozó jogosult a Teljesítési Biztosíték

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

4 / 7 2010.01.04. 9:24

értékét az eredeti érték 50 %-ra csökkenteni.

Késedelmi kötbér: A kivitelezési valamint véghatárid_ késedelmes teljesítése esetén 500.000 Ft. naponta.

Jótállási kötelezettség: Teljes körU jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételt_l számítva ajánlattev_

vállalása szerint legalább 24 hónap id_tartamra.

III.1.2) F* finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre

Az Ajánlattev_ számláit, az önrész erejéig (22,1%) az ajánlatkér_, a felett Környezetvédelmi és Vízügyi

Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap KözremUköd_ Szervezet (KSZ) egyenlíti ki. Az

igazolt és ellen_rzött számlák 60 napos határid_vel, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (1)-(4)

bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és tekintettel arra, hogy a hiánytalan kifizetési kérelem KSZ-hez

történ_ beérkezését_l számított 30 napon belül kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkér_ feltétel nélküli visszafizetési

biztosíték ellenében az ajánlati nyilatkozatban meghatározott ellenérték 10%-át kitev_ el_leget fizet a Vállalkozó

számára. Ezt követ_en a kifizetés a teljesítés arányában, havonta történik. A kifizetés pénzneme magyar forint.

A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tev* nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott

esetben)

Közös ajánlatot tev_ nyertesek esetében a szerz_dés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem

követelmény

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerz*dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [x] nem [ ]

(adott esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

191/2009. sz. Kormányrendelet az épít_ipari kivitelezési tevékenységr_l

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattev*/a részvételre jelentkez* személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ* bejegyzésre vonatkozó el*írásokat is

Az el_írások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattev_, alvállalkozó és az ajánlattev_ számára er_forrást nyújtó szervezet:

- akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn,

- akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.

Az eljárásban nem lehet ajánlattev_, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozó és az ajánlattev_ számára er_forrást nyújtó szervezet:

- akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,

- akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattev_nek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell eljárnia.

Az ajánlattev_nek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattev_ külön-külön), a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)

pontja szerinti alvállalkozónak, valamint az ajánlattev_ számára er_forrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában

írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének valamint a Kbt. 61. § (1)

bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illet_leg a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont alapján jogosult, továbbá a Kbt.

63. § (1) bekezdés b) pont alapján köteles ezt igazolni.

A benyújtandó igazolásoknak és nyilatkozatoknak –amennyiben jogszabály az érvényességi id_t nem

szabályozza– az ajánlattételi határid_t megel_z_ 3 hónapnál nem régebbieknek kell lenniük.

Az igazolásokat egyszerU másolatban, a Kbt. 63. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közjegyz_ által hitesített

nyilatkozatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani.

2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók

tekintetében az ajánlattev_ köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerz_dés teljesítéséhez nem vesz

igénybe a kizáró okok hatálya alá es_ alvállalkozót.

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

5 / 7 2010.01.04. 9:24

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a

megkövetelt igazolási mód:

Az Ajánlattev_ a minimumkövetelmények a) és b)

pontja tekintetében alábbi dokumentumok

benyújtásával igazolhatja alkalmasságát:

a) Biztosítási és felel_sségbiztosítási kötvény vagy az

ajánlattételi határid_t megel_z_ 60. napnál nem

korábbi keltezésU, biztosító által kiállított biztosítási

fedezetigazolás eredeti, vagy hiteles másolati példánya

Kbt. (66.§ (1) bek. a) pont),

Az Ajánlattev_ és a teljesítésbe 10% feletti mértékben

bevonni kívánt alvállalkozója a

minimumkövetelmények c)-e) pontja tekintetében

alábbi dokumentumok benyújtásával igazolhatja

alkalmasságát:

b) az utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok

szerinti pénzügyi beszámolója (Kbt. 66. § (1) bek. b)

pont),

c) cégenként külön-külön nyilatkozat az utolsó 3

jogszabály szerint lezárt üzleti év teljes nettó

fogalmáról (értékesítés nettó árbevétele) és ugyanezen

id_szakban a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról

(Kbt. 66. § (1) bek. c) pont),

d) cégenként külön-külön nyilatkozat az utolsó

jogszabály szerint lezárt pénzügyi üzleti évben

pénzeszközeik és készleteik mérleg szerinti

alakulásáról, és amennyiben ezek együttes összege

nem éri el az alkalmassági követelményekben

meghatározott minimális értéket, akkor a különbözetre

az ajánlattételi határid_t megel_z_ 60. napnál nem

korábbi keltezésU banki hitelígérvény(ek), vagy azok

hiteles másolatának csatolása szükséges a

hitelképesség igazolására (Kbt. 66.§ (1) bek. d) pont)

Amennyiben az ajánlattev_ a pénzügyi gazdasági

követelményeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján

más szervezet (szervezetek) er_forrásaira való

támaszkodással kíván megfelelni, úgy az e szervezet

által biztosított er_források rendelkezésre állását a

Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell

igazolni.

A b) c) és d) pont esetében az utolsó három lezárt

üzleti év december 31-i fordulónap esetén a 2006.,

2007., és 2008. évet, egyéb fordulónap esetén az

ezeknek megfelel_ éveket jelenti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

(adott esetben):

Az ajánlattev_ (közös ajánlattétel esetén az

ajánlattev_k külön-külön) alkalmatlan szerz_dés

teljesítésére ha:

a) ha nem rendelkezik legalább évi 500 millió Ft építési

bekerülési költségre fedezetet nyújtó építési szerelési

biztosítással,

Az ajánlattev_ (közös ajánlattétel esetén az

ajánlattev_k) és a közbeszerzés értékének 10%-át

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó szerz_dés teljesítésére:

b) külön-külön alkalmatlan, ha számviteli jogszabályok

szerinti beszámolója alapján gazdálkodása (mérleg

szerinti eredménye) az utolsó 3 lezárt üzleti évben

kett_nél több alkalommal veszteséges (negatív)

c) együttesen alkalmatlan, ha az ajánlattev_ (közös

Ajánlattétel esetén az ajánlattev_k) és a 10 % feletti

mértékben teljesít_ alvállalkozók együttes nettó

forgalmának (értékesítés nettó árbevétele) az utolsó 3

jogszabály szerint lezárt üzleti évre számított átlaga

nem éri el a 500.000.000 Ft. összeget vagy ugyanezen

id_szakban a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatornahálózat

építése) szerinti együttes nettó árbevételük 3

éves átlaga nem éri el az 300.000.000 Ft összeget.

d) együttesen alkalmatlan, ha az ajánlattev_ (közös

Ajánlattétel esetén a tagok együttesen) a 10 % feletti

mértékben teljesít_ alvállalkozók pénzeszközeinek és

készleteinek együttes összege erre vonatkozó

nyilatkozataik alapján az utolsó jogszabály szerint

lezárt üzleti évben nem éri el az a 50.000.000 Ft.,

összeget és a különbözetnek megfelel_ összegre

vonatkozó banki hitelígérvénnyel nem rendelkezik.

III.2.3) MUszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a

megkövetelt igazolási mód:

Az Ajánlattev_ (közös ajánlattétel esetén az

ajánlattev_k) és a közbeszerzés értékének 10%-át

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó(k) az alábbiak szerint igazolhatják

alkalmasságukat:

1. Az ajánlati felhívás feladásának dátumát megel_z_

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

(adott esetben):

Az ajánlattev_ (közös ajánlattétel esetén az

ajánlattev_k) és a közbeszerzés értékének 10%-át

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó akkor alkalmatlan a szerz_dés teljesítésére

ha:

1. Az ajánlati felhívás feladásának dátumát megel_z_

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

6 / 7 2010.01.04. 9:24

60 hónapból sikeresen befejezett, az alkalmassági

minimumkövetelmények között megadott tárgyú

referenciamunkák ismertetése a szerz_dést köt_ másik

fél által adott, a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerinti

igazolással. Az igazolásban meg kell adni a Kbt. 68.§

(2) bekezdésében meghatározottakat, továbbá az

elvégzett munkák leírását olyan részletességgel –adott

esetben kitérve a konzorciumi tagként történt teljesítés

leírására és mennyiségének illetve értékének

bemutatására is-, hogy a minimumkövetelményeknek

való megfelel_ség egyértelmUen elbírálható legyen, a

referenciát adószemély elérhet_ségét, valamint

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az el_írásoknak

és a vonatkozó szerz_désnek megfelel_en történt-e.

(Kbt. 67. § (2) bek. a) pont)

Amennyiben az ajánlattev_ vagy a közbeszerzés

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozó(k) alkalmasságát konzorcium

tagjaként végzett teljesítésre vonatkozó referenciával

kívánja igazolni, úgy Ajánlatkér_ ezen referenciát az

adott teljesítésben való részvétel mennyisége illet_leg

értéke szerint veszi figyelembe illetve fogadja el.

2. A teljesítéshez rendelkezésre álló – saját

tulajdonban lév_, illetve bérleti szerz_déssel, vagy

el_szerz_déssel lekötött, a szerz_dés teljesítéséhez

szükséges eszközök, berendezések bemutatása. A

bemutatásnak tartalmaznia kell az adott eszköz,

berendezés leírását, a rendelkezésre állási módjának

(saját tulajdon, bérlet, el_szerz_dés) igazolását,

valamint az ajánlattev_ tételes nyilatkozatát, amelyb_l

megállapítható, hogy az eszközök az alkalmassági

minimum követelményekben meghatározott

feltételeknek megfelelnek. (Kbt. 67. § (2) bekezdés b)

pontja)

3. Az ajánlattev_ vezet_ tisztségvisel_i végzettségének

és képzettségének ismertetése, és különösen azon

személyek végzettségének és képzettségének

ismertetése, akik az építési beruházás teljesítéséért

felel_sek (Kbt. 67.§ (2) bekezdés c) pont). Az ajánlott

szakemberek szakmai önéletrajzát továbbá

végzettségét (diplomák) és képzettségét

(jogosultságok) igazoló okirataik egyszerU másolatát az

ajánlathoz csatolni kell.

Amennyiben az ajánlattev_ a mUszaki, szakmai

követelményeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján

más szervezet (szervezetek) er_forrásaira való

támaszkodással kíván megfelelni, úgy az e szervezet

által biztosított er_források rendelkezésre állását a

Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell

igazolni.

60 hónapból együttesen nem rendelkeznek legalább az

alábbiakban felsorolt, a vonatkozó szerz_dés el_írásai

szerint sikeresen teljesített (befejezett és mUszaki

átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkákkal:

- Legalább DN 500 átmér_jU kommunális

szennyvízvezeték építése összesen legalább 500 fm

hosszban.

- Legalább DN 300 átmér_jU kommunális

szennyvízvezeték összesen legalább 500 m hosszban.

- Legalább DN 200 átmér_jU kommunális

szennyvízvezeték építése összesen legalább összesen

legalább 1000 m hosszban.

2. Ha együttesen nem rendelkeznek az alábbi gépekkel,

berendezésekkel (tulajdon vagy bérlet) vagy azok

bérlésére vagy vételére vonatkozó, a jelen eljárás

keretében kötend_ szerz_dés elnyerése esetén feltétel

nélkül érvénybe lép_ el_szerz_déssel:

- 1db, 2,5 m árokmélységig alkalmazható árokásó gép,

1-1 db keskeny (40-50cm) és széles (80-90 cm)

kanállal,

- 1db 4,5 m árokmélységig alkalmazható árokásó gép

- 2 db, 5 m3-es billen_s rakodófelületU, 10-t hasznos

teherbírású tehergépjármU

- 2 db, min. B-70-es vibrációs tömörít_ eszköz

- 1 készlet cs_vezeték és akna körüli tömörítésre

alkalmas speciális tömörít_ eszköz.

- legalább 60 m árokhosszra elegend_, el_regyártott 4,5

m- es mélységig és 160-cm-es szélességig alkalmazható

dúcolati rendszer

- 3 db, 500 l/perc teljesítményU merül_szivattyú

- 1db min. 15kVA teljesítményU vagy 3 db egyenként 5

KVA teljesítményU aggregátor

- legalább 2 db vákuumgépház és hozzátartozó kutak és

gyUjt_vezeték, gépházanként 80 m hosszra.

3. A vezet_ tisztségvisel_ illet_leg a projekt

megvalósítására együttesen biztosított

kulcsszemélyzetük nem áll legalább az alábbiakban

részletezett jogosultságokkal és szakmai gyakorlattal

rendelkez_ szakemberekb_l:

Vezet_ tisztségvisel_ (1 f_):

Egyetemi vagy f_iskolai mUszaki vagy gazdasági

végzettség, és legalább 5 év vállalatvezet_i gyakorlat és

a munkavégzéshez szükséges magyar nyelvismeret.

Felel_s mUszaki vezet_k:

- Egy f_ vízgazdálkodási építmények munkálatainak

korlátozás nélküli felel_s mUszaki vezetésére

jogosultsággal rendelkez_ olyan szakember, aki egyben

rendelkezik legalább 5 év felel_s mUszaki vezet_i

gyakorlattal a víziközmUvek hálózatai, (csatornázási)

munkák építési munkáinak kivitelezésében, valamint a

feladat elvégzéséhez szükséges magyar

nyelvismerettel.

- Egy f_ közlekedési építmények építési munkáinak

korlátozás nélküli felel_s mUszaki vezetésére

jogosultsággal rendelkez_ olyan szakember, aki a

feladat elvégzéséhez szükséges magyar nyelvismerettel

is rendelkezik.

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZDDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ_ hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremUköd*

személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

file:///c:/Munka/K%C3%96ZBESZERZ%C3%89SEK/%C3%89rd/I...

7 / 7 2010.01.04. 9:24

 

Módosítás dátuma: 2010. január 06. szerda, 17:16