Közbeszerzési szabályzat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Klucsik Éva   
2009. szeptember 16. szerda, 08:01

 

 

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS

KÖZBESZERZÉSI

SZABÁLYZATA

 

A

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 –2010


 

1. Ajánlatkérő:

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  22. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (2030 Érd, Alsó utca 1.) Ajánlatkérőnek minősül.

 

Ennek alapján a Kbt. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezet visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).

 

Az európai közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. második részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a harmadik részét, a nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre pedig a negyedik részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik. A Kbt.-t alkalmazva kell eljárni a meghatározott tervpályázati eljárások esetében is az alábbiak szerint:

 

2. Ajánlatkérőre vonatkozó értékhatárok 2008. január 1-jétől

 

 

A közbeszerzés tárgya

Közösségi eljárásrend

(Kbt. IV. fejezet)

Nemzeti eljárásrend

(Kbt. VI. fejezet)

Egyszerű eljárásrend

(Kbt. Negyedik Része)

Árubeszerzés

206.000 euró

53.012.225 Ft-tól

30.000.000 Ft-tól


8.000.000-Ft-tól

Építési beruházás

5.150.000 euró

1.325.305.627 Ft-tól

90.000.000 Ft-tól

 

15.000.000 Ft-tól

 

Szolgáltatás megrendelése, Tervpályázat

206.000 euró

53.012.225 Ft-tól

25.000.000 Ft-tól


8.000.000- Ft tól


Kbt. 4. sz. melléklet nem tárgya

Szolgáltatási koncesszió

Nem tárgya!

25.000.000 Ft-tól

Nem tárgya!

Építési koncesszió

5.150.000 euró

1.325.305.627 Ft-tól

100.000.000 Ft-tól

 

Nem tárgya!

 

 

3. Ajánlatkérő által alkalmazható közbeszerzési eljárások

 

Ajánlatkérő által lefolytatható közbeszerzési eljárások összefoglaló táblázatát a közbeszerzési szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza

 


4. Ajánlatkérő kötelezettsége a közbeszerzési eljárások lefolytatásakor


A Kbt. 6. § -a alapján az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárások előkészítését megelőzően meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. Továbbá meg kell határoznia eljárásonként a közbeszerzés becsült értékét, lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás típusát, tervezett ütemezést.


Ezen rendelkezés alapján Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az alábbiakat rendeli el általános érvényű szabályozásként:


5. Az általános közbeszerzési szabályzat jellege


Tekintettel arra, hogy a Társulás közbeszerzési eljárásai sokrétűek, részben állami illetőleg Európai Uniós forrásból történő támogatásból valósulnak meg, melyek estén a támogató előírásait is figyelembe kell venni, jelen általános közbeszerzési szabályzat keretszabályozás jelleggel kerül meghatározásra. Ennek megfelelően az egyes közbeszerzési eljárások előkészítési szakaszában az általános közbeszerzési szabályzatot kiegészítő eseti szabályzatok készítése is szükséges, melyekben rögzíteni kell legalább az adott eljárás típusát, a bírálatban résztvevő személyeket, a tervezett ütemezést, valamint szükség esetén az általános szabályzatban nem meghatározott esetleges további faladatokat és felelősségi köröket.


6. Az általános közbeszerzési szabályzat hatálya


Tárgyi hatály:

Jelen általános közbeszerzési szabályzat hatálya kiterjed minden, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás által lefolytatandó közbeszerzési eljárásra.

 

Időbeli hatály:

Az általános közbeszerzési szabályzat a Társulás általi elfogadás napjától kezdve 2010. július 1-ig van hatályban.


7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása során alkalmazandó belső jogszabályok


-   Érd Város Önkormányzat Közgyűlésének 298/2006. (X.26.) KGY sz. határozata a Közbeszerzési döntőbizottság összetételének meghatározásáról.

-   Tárnok Önkormányzat 3/2007.

-    Diósd Önkormányzat 239/2004 (X. 21.)


8. Az eljárásba bevont személyek szervezetek megnevezése:

 

8.1. Döntéshozó (felelős) személy:

A társulás mindenkori elnöke


8.2 A bíráló bizottság:

 

a) A bíráló bizottság tagjai szavazati joggal rendelkező tagjai (legalább 3 személy):

Minden egyes közbeszerzési eljárás esetén jelleggel kerül meghatározásra, az eljárásra vonatkozó, jelen általános közbeszerzési szabályzat kiegészítéseként készülő eseti szabályzatokban.

 

 

b) A bíráló bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjai (szakértők)

 

-     Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 2010. július 1-ig a hivatalos közbeszerzési tanácsadót a vonatkozó érvényes megbízási szerződés alapján a Sugallat Kft. biztosítja.

-     Titkár: 2010. július 1-ig a titkárt a vonatkozó érvényes megbízási szerződés alapján a Sugallat Kft. biztosítja.

 

-     Műszaki - szakmai szakértők: szükség szerint, eseti megbízás alapján.

 

c) Az ajánlatkérő képviselője illetve a nevében eljáró személy v. szervezet:

 

2010. július 1-ig a Sugallat Kft., a vonatkozó megbízási szerződés alapján megbízási szerződés alapján.

 

d) Egyéb személyek ill. szervezetek:

 

Támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén a támogatási konstrukcióra vonatkozó előírások alapján az eljárásban részvételre jogosult szervezetek és személyek.


A bíráló bizottsági munkában való részvétel feltétele az. 1. sz. mellékletben meghatározott nyilatkozat aláírása.


A bíráló bizottság tagjai egyedi megállapodás alapján tiszteletdíjban részesülhetnek.

 

A bíráló bizottság összetételét jóváhagyja: A társulás mindenkori elnöke.


9. Az egyes eljárásokkal kapcsolatos felelősségi rend és felelősségi kör:


9.1. Éves összesített közbeszerzési terv.

 

A Kbt. 5.§-a alapján Ajánlatkérő minden költségvetési év elején –lehetőleg április hó 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít.

 

Felelős:          Sugallat Kft. (a vonatkozó érvényes megbízási szerződés alapján)

Jóváhagyó:  A Társulás mindenkori elnöke

 

Az eljárások előkészítése során meg kell határozni az alábbiakat:

 

-     A választott eljárás típusát.

-     A választott eljárástípus indokolását.

-     Az eljárás várható eredményei alapján a szükséges alternatív lépéseket.

 

9.2 Eseti közbeszerzési szabályzat

 

Jelen általános közbeszerzési szabályzat rendelkezési alapján az egyes eljárások előkészítési szakaszában el kell készíteni az adott eljárásra vonatkozó eseti közbeszerzési szabályzatot, mely rögzíteni kell legalább az adott eljárás típusát, a bírálatban résztvevő személyeket, a tervezett ütemezést, valamint szükség esetén az általános szabályzatban nem meghatározott esetleges további faladatokat és felelősségi köröket.

 

Felelős:          Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (2010 július 1-ig Sugallat Kft. biztosítja)

Jóváhagyó:  A Társulás mindenkori elnöke


9.3 A felhívás és a dokumentáció

 

A felhívás és a dokumentáció elkészítését Ajánlatkérő vagy saját hatáskörben, vagy -külön szerződés alapján- vállalkozó(k) bevonásával végzi.

 

A felhívás és a dokumentáció készítésébe a hivatalos közbeszerzési tanácsadó minden esetben bevonásra kerül. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót 2010. július 1-ig, a vonatkozó érvényes szerződés alapján a Sugallat Kft. biztosítja. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a felhívás és a dokumentáció teljes körű összeállításával is megbízható.

 

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelős az elkészült dokumentumok közbeszerzési jogszabályoknak való megfelelőségéért.

 

A felhívást és a dokumentációt jóvá hagyó személy felelős a dokumentumok szakmai tartalmáért, mely felelősségi körbe nem tartozik bele a külső szakértők, tervezők által összeállított részletes műszaki tartalomért való felelősség.


A felhívást és a dokumentációt jóváhagyó személy: A társulás mindenkori elnöke

 

9.4 Az eljárás lefolytatása

 

-     A hirdetmények faladását, kezelését a Sugallat Kft. végzi.

-     Ajánlatok befogadásának helyszíne: 2030 Érd, Alsó utca 1.

-     Az Ajánlatok benyújtás szerinti állapotáért felelős személy: Klucsik Éva.

/a benyújtott Ajánlatok 1 db másolati példányát a bontást követően a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által lezárt és szignált borítékban/csomagolásban megőrzi a közbeszerzési eljárás lezárásáig.)/

-     Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén meghatározandó fontosabb adatok:

- a támogatás hivatkozási száma

- az eljárás feltételes közbeszerzésnek minősül-e

- a Kbt. 48.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak9.5 Az ajánlatok elbírálása

 

Az érdemi döntések meghozatala közösen történik, személyi felelősség megállapítására nincs mód, az érdemi döntések jogkövetkezményeit az ajánlatkérő viseli.

 

Az értékelés során szükséges, illetve törvényben meghatározott dokumentumok elkészítése a Sugallat Kft. által delegált személy feladata.

 

Az értékelés során elkövetett eljárásrendi jogsértések felelősségét a Sugallat Kft. viseli, kivéve, ha a jogsértés rajta kívül álló személy vagy szervezet -beleértve ebbe az ajánlatkérőt és a bíráló bizottság tagjait is- gondatlanságára vagy vétkességére vezethető vissza.

 

Az értékelés eredményét összefoglaló összegzés akkor válik hatályossá, ha azt a 8.1 pontban meghatározott döntéshozó személy jóváhagyta. Az összegzésben meg kell határozni az eljárás nyertesét (ha van ilyen) és javaslatot kell tenni a szerződéskötésre (ha lehetséges).

 

9.6 Ütemezés

 

A közbeszerzési eljárások tervezett ütemezésénél kötelezően meghatározandó időpontok/ütemterv:

-Ajánlattételi/Ajánlati felhívás, Ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyásának határideje:

-Ajánlattételi/Ajánlati/Részvételi felhívás megküldése:

-Ajánlattételi/Részvételi határidő napokban:

-Helyszíni bejárás időpontja (amennyiben tervezett):

-Ajánlattevők által feltehető kérdések határideje:

-Ajánlattevői kérdések megválaszolási határideje (min/max nap meghatározása) felelősség meghatározása: (Az esetleges kérdések megválaszolásához az ajánlatkérő kérheti a Sugallat Kft. segítségét. A válaszok tartalmáért a felelősséget az viseli, aki bizonyíthatóan az adott választ adta.)

-Ajánlattételi/Részvételi határidő napokban:

-Előzetés döntési ülés /döntés napja:

-Hiánypótlási felszólítások megküldése:

-Hiánypótlás határideje:

-Döntési ülés /döntés napja:

-Eredményhirdetés/ összegzés megküldésének tervezett dátuma:

-Szerződéskötés tervezett időpontja:

-Tájékoztató hirdetmény feladásának tervezett dátuma:

-Kivitelezés/Szolgáltatás tervezett kezdése:

tervezett részhatáridők:

-Kivitelezés/Szolgáltatás tervezett befejezése:

-Tájékoztató hirdetmény feladásának tervezett dátuma:

 

9.10 Képviselet jogorvoslati eljárás esetén

 

Az esetleges jogorvoslati eljárás esetén az ajánlatkérőt a döntéshozó személy valamint a döntéshozó személy felhatalmazásával az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseli, illetőleg eseti megbízás alapján a bíráló bizottság egyéb tagjai is képviselhetik.

 

Bírósági eljárás esetén az ajánlatkérő jogi képviselőt (ügyvédet) bíz meg képviseletével.

 

9.11 Belső ellenőrzés

 

A belső ellenőrzés a döntéshozó személy felelőssége. E tekintetben a döntéshozó személy döntése meghozatala előtt köteles -a tőle elvárható gondossággal- tájékozódni arról, hogy a bíráló bizottság tagjai és az ajánlattevők között nem áll-e fent a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenség, melyről egyébként a bíráló bizottság tagjai és a Sugallat Kft. által delegált szakértők, köztük a hivatalos közbeszerzési tanácsadó az eljárás megkezdése előtt írásban nyilatkozni kötelesek.


10. Dokumentálási rend és felelősségi kör:

 

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban született minden dokumentumot az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások lezárását követően legalább 5 évig köteles megőrizni. A döntéshozó személy felelőssége, hogy ezen dokumentumok az ajánlatkérő rendes archiválási rendszerében -illetve amennyiben az 5 éves megőrzési időtartam azon belül nem biztosítható- vagy attól függetlenül hiánytalanul archiválásra kerüljenek.

 


Keltezés: Érd, 2008. július 07.

 

                    

Jóváhagyta: T. Mészáros András

                     Társulás Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:

1.   Összeférhetetlenségi és bizalmassági nyilatkozat (Az eseti közbeszerzési szabályzatban megnevezett összes személynek kötelező nyilatkoznia külön-külön)


 


  1. sz. melléklet

 

Összeférhetetlenségi ÉS bizalmassági NYILATKOZAT

Eljárás tárgya:              

 

Eljárás fajtája:            

 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy részt veszek a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában. E nyilatkozat megtételével megerősítem, hogy a mai napig rendelkezésre álló, a nevezett közbeszerzési eljárásra vonatkozó információkat megismertem. Kijelentem továbbá, hogy kötelezettségeimet becsületesen és igazságosan végzem.

 

Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban nem áll fenn a Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség velem szemben, tehát ajánlattevő szervezettel:

 

             nem állok munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban;

             nem vagyok annak vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja;

             abban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem;

             nem vagyok olyan személy hozzátartozója, aki ajánlattevő szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy annak vezető tisztségviselője, vagy abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

Kötelezem magam arra, hogy ha a kizáró ok az eljárás alatt következik be, vagy jut tudomásomra, erről haladéktalanul értesítem az illetékeseket.

 

Az értékelés folyamán vagy annak eredményeként tudomásomra hozott vagy általam felfedett vagy készített információt és dokumentumokat (bizalmas információ) titokban tartom; ezeket kizárólag ennek az értékelésnek a céljaira használom és nem tárom fel harmadik fél előtt. Írásos információból vagy prototípusból nem tartok meg másolatot.

 

Név

 

 

Aláírás

 

 

Kelt

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2009. szeptember 21. hétfő, 12:45