Határozatok

Válasszon évet!

Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének egy évi időtartama, 2008 február 18-tól 2009. február 18-ig T. Mészáros András, Érd Megyei Jógú polgármesterét választja meg. A társulási tanács kimondja megalakulását.

1/2008. (II. 18) TT határozat

Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megalakult Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnok-helyettesének egy évi időtartamra, 2008 február 18-tól, 2009 február 19.-ig Spéth Gézát, Diósd község polgármesterét választja meg.

2/2008. (II. 18) TT határozat

Az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megalakult Társulási Tanácsa az Éer és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének és Elnök-helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítéssel megbízott tagnak egy évi időtartamra, 2008 február 18-tól, 2009 február 18-ig Szolnoki Gábort, Tárnok nagyközség polgármesterét választja meg.

3/2008. (II. 18) TT határozat

Az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Project Megvalósító Egység (munkaszervezet) alkalmazottainak pályázati úton való kiválasztása érdekében - a mellékelt pályázati kiírások szerint - pályázatot ír ki az alábbi álláshelyek betöltésére:

  • munkaszervezet vezetője
  • pénzügyi vezető
  • stratégigi munkatárs
Felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy gondoskodjék a pályázati kiírások közzététele érdekében szükséges lépések megtételéről.

4/2008. (II. 18) TT határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a főváros gesztorságával működő jelenlegi megállapodás- rendszer felülvizsgálata, módosítása érdekében felkéri a Társulási Tanács Elnökét a Társulás érdekeinek képviseletére és a szükséges előkészítő lépések, intézkedések megtételére a Tagokkal történő előzetes egyeztetések alapján.

5/2008. (II. 18) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás soron következő pályázat- előkészítési feladatainak számbavétele érdekében felkéri a Társulási Tanács Elnökét a szükséges előkészítő lépések, intézkedések megtételére a Tagokkal történő előzetes egyeztetések alapján.

6/2008. (II. 18.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy döntött, hogy a munkaszervezet vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kiköthető maximális próbaidő megállapításával határozatlan időre Kozma György Zsoltot bízza meg. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján kerül megállapításra.

7/2008. (IV. 7.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján megállapítja, hogy a munkaszervezet pénzügyi vezetői álláshelyére benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt követelményeknek, ezért az érvénytelen.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy – a mellékelt pályázati kiírás szerint gondoskodjék – a munkaszervezet pénzügyi vezetői álláshelyének betöltésére irányuló újabb pályázat kiírásáról.

8/2008. (IV. 7.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – a 4/2008. (II. 18.) TT. határozatban foglalt tartalommal – újabb pályázatot ír ki a munkaszervezet stratégiai ügyintéző álláshelyére.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy gondoskodjék az újabb pályázat kiírásáról.

9/2008. (IV. 7.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a közgyűlés és a képviselő-testületek felhatalmazása alapján a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítását jóváhagyja a Tagok a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítását jóváhagyólag aláírják.

10/2008. (IV. 26.) TT. határozat

1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az úgy dönt, hogy Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projecthez kapcsolódó csatornahálózati tender dokumentációk elkészítésére önálló közbeszerzési eljárást folytat le. Egyúttal felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy az ennek érdekében szükséges előkészítő lépéseket tegye meg.

2. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy – a még szükséges egyeztetéseket követően – a Konzorciumi Tanácsban javaslatot tegyen a nettósítás miatt keletkező maradványösszeg arányos részének tenderdokumentációk elkészítésére történő fordítására.

11/2008. (IV. 26.) TT. határozat

1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az úgy dönt, hogy Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projecthez kapcsolódóan közbeszerzést ír ki a Projekt Menedzsment Egység (PME) támogatására.

2. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a közbeszerzés kiírásához szükséges előkészítő lépések megtételére.

12/2008. (IV. 26.) TT. határozat

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2008. évi tagdíj mértéke 300,- forint / lakos.

2. A Társulási tanács úgy dönt, hogy a 2008. évben a befizetési kötelezettség 9 hónapra áll fenn. Ennek megfelelően a 2008. évben fizetendő tagdíjak a következők: TÁBLÁZAT

3. Az ütemezés kérdésében a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a tagdíj befizetés két egyenlő részletben történjen. Az első részletbefizetés határideje 2008. május 15., a második részletet július 15-ig kötelesek a Tagok befizetni.

13/2008. (IV. 26.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Társulás működésének megkezdéséhez, valamint a pályázat benyújtásához szükséges további megállapodásokból adódó költségekhez a közgyűlési, illetve a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően:

  • Érd MJV Önkormányzata - 78,05%-ban
  • Diósd község Önkormányzata - 10,70%-ban
  • Tárnok nagyközség Önkormányzata – 11.28%-ban
járul hozzá.

14/2008. (IV. 26.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatának tekinti a Társulási megállapodásban megfogalmazottakat.

15/2008. (VI. 25.) TT. határozat

16/2008. (VI. 25.) TT. határozat Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa azIratkezelési szabályzatot elfogadta.

16/2008. (VI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy nem támogatja a nem az érvényben levő terveknek megfelelő rácsatlakozást a szennyvízhálózatra. Erről ajánlásként tájékoztatja a szolgáltatót az ÉTV Kft.-t.

17/2008. (VI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt keretében további területek engedélyeztetése csak akkor lehetséges, ha a Projekt határidejét nem veszélyezteti.

18/2008. (VI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza a Tanács Elnökét, hogy a Sugallat Kft.-vel a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést aláírja és az előkészület keretében elkészített közbeszerzési eljárásokat, valamint az előkészített dokumentumokat jóváhagyja.

19/2008. (VI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekthez kapcsolódó érdi szennyvíztisztító korszerűsítés és bővítés hatásvizsgálatának benyújtásához szükséges igazgatási eljárási díj összegét a Társulás költségvetésébe kiadásként beépíti.

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a KDV KöTeViFe környezeti hatásvizsgálatot elrendelő határozatát követően, környezeti hatásvizsgálati dokumentáció benyújtásának lehetséges legkorábbi időpontja előtt 10 munkanappal az átutalásról intézkedjen. Ha ez az időpont a határozat kézhezvételének időpontja előtti dátum, akkor az átutalásról kézhezvétel követő 5 munkanapon belül kell intézkedni.

20/2008. (VI. 25.) TT. határozat

1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2008. február 18.-án megkötött és 2008. április 26.-án módosított Társulási Megállapodás VII. fejezet A) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy Kozma György Zsoltot a munkaszervezet vezetői állásából felmenti, közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2 ) bekezdés fa) pontja alapján próbaidő alatt azonnali hatállyal megszűnteti.

Felkéri a Társulási tanács elnökét a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

2. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy gondoskodjon a megüresedett munkaszervezet vezetői álláshelyre vonatkozó új álláspályázat kiírásáról.

21/2008. (VII. 2.) TT. határozat

1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a településhatárokon elhelyezkedő Liget szépe utca lakói az Érdi-, az Árvalányhaj utca lakói a Diósdi Társulatokhoz csatlakozhatnak.

2. A Tanács felkéri Érd MJV és Diósd község Önkormányzatát, hogy az érintett lakosokat a döntésről értesítsék.

22/2008. (VII. 2.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy döntött, hogy a munkaszervezet vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kiköthető maximális próbaidő megállapításával határozatlan időre Kovács Péter Barnát bízza meg. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján 395.000,- forintban kerül megállapításra.

23/2008. (VIII. 12.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

24/2008. (VIII. 12.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Kötelezettségvállalási Szabályzatát elfogadja.

25/2008. (VIII. 12.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Pénzkezelési Szabályzatát elfogadja.

26/2008. (VIII. 12.) TT. határozat

1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a benyújtott Költségvetési Javaslatot elfogadja. 2. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a 13/3008 (IV. 26.) TT. határozatban működési költségre fodítható tagdíjat kiegészíti a következő felosztásban:

  • Érd MJV Önkormányzata - 78,02%-ban: 10.019.981,- forint
  • Diósd község Önkormányzata - 10,70%-ban: 1.374.183,- forint
  • Tárnok nagyközség Önkormányzata – 11.28%-ban: 1.448.672,- forint
összesen: 12.842.836,- forint

3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a kiegészítő befizetés a Tagok 2008. szeptember 30.-ig kötelesek befizetni.

27/2008. (VIII. 12.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a három település Testületének/Közgyűlésének az alábbi javaslatot teszi: Az Érd és térsége szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt pályázati saját forrás biztosítását a saját kötvény kibocsátásával látja legkedvezőbben finanszírozottnak (1,5%/év). A Társulatok mögé helyezett kezesség helyett, mely nem az egész saját forrásra nyújt fedezetet, a Társulás kötvénykibocsájtását javasolja. A kötvények mögé a települések arányosan biztosítanak kezességet.

28/2008. (X. 15.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy felhatalmazza a Munkaszervezetet három banki ajánlat bekérésére a következő feltételekkel: - az ajánlat tartal,azza a szennyvíz-beruházási projekt saját forrásának közös finanszírozási lehetőségét az ajánlatnak a pályázat beadási idejéig (2008. december 1.) kötelező érvényű banki ígérvény formájában kell megjelennie.

29/2008. (X. 15.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Munkaszervezet által előterjesztett Feladatlistát elfogadja a benne megjelőlt felelősökkel és határidőkkel.

30/2008. (X. 15.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács elfogadja a Társulás 2008. évi költségvetését, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A Társulási Tanács Tagjai felkérik az Elnököt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás 2008. évi költségvetésének eredeti előirányzatait építse be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításába.

31/2008. (XI. 05.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi.

32/2008. (XI. 05.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi költségvetésének módosítását, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A Társulási Tanács Tagjai felkérik az Elnököt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás 2008. évi költségvetésének módosított előirányzatait építse be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításába.

33/2008. (XI. 05.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót, amely a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként a határozat elválaszthatatlan részét képezi.

34/2008. (XI. 05.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési –és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 23/2008. (VIII.12.) TT. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a munkaszervezet vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a kiköthető maximális próbaidő megállapításával határozatlan időre Kovács Péter Barnát bízza meg 2008. szeptember 1-jei határnappal. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján 395.000,-Ft-ban kerül megállapításra.

35/2008. (XI. 05.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ógy döntött, hogy a Társulás elnökét felhatalmazza a KEOP 1.2.0 pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére

36/2008. (XI. 28.) TT. Határozat

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társulás Elnökét a Kötvényfinanszírozási Program igénybevételének előkészítésére a települések határozatai alapján.

37/2008. (XII. 20.) TT. Határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulási Tanács felkéri a települések önkormányzatait, hogy költségvetésük tervezésekor vegyék figyelembe a Társulás költségvetési tervezetében feltüntetett összegeket és ez alapján tervezzék saját költségvetésüket.

1/2009. (II. 3.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás a 2009 évi januári és februári működési költségeinek fedezésére a 2008. évi tagdíj alapján fizeti az első tagdíjat a 14/2008 (IV.26. ) TT. határozat szerint.

2/2009. (II. 3.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének egy évi időtartamra, 2010. március 31-ig T. Mészáros Andrást, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét választja meg.

3/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnök-helyettesének egy évi időtartamra, 2010. március 31-ig Spéth Gézát, Diósd Község polgármesterét választja meg.

4/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének és Elnök-helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítéssel megbízott tagnak egy évi időtartamra, 2010. március 31-ig Szolnoki Gábort, Tárnok Nagyközség polgármesterét választja meg.

5/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KÖLTSÉGVETÉSI előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a 2009 évi költségvetést elfogadja és működési hozzájárulás meghatározza.

6/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Közbeszerzési tervet

7/2009. (III. 30.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2008. évi gazdálkodásának éves helyzetéről szóló beszámolót, amely a határozati javaslat 1-7. számú mellékleteiként a határozat elválaszthatatlan részét képezik.

8/2009. (IV. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy döntött, hogy a Társulás költségvetési szervének vezetőjévé Kovács Péter Barnát nevezi határozatlan időre. Bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó előírásai alapján bruttó 495.000,- Ft.

9/2009. (VI. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS rendjének szabályzata módosítását elfogadja .

10/2009. (VI. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa vállalja, hogy a Támogatási Szerződés megkötésének feltételéül meghatározott részletezettségű programot elkészíti az új rendszer próbaüzemének beindítási időpontjáig. A Társulás vállalja a program elkészítését a tagönkormányzatok által a Társulás részére biztosított források terhére.

11/2009. (VI. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Támogatási szerződés megkötéséhez a nyilatkozatokat a Társulás nevében aláírja.

12/2009. (VI. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, T. Mészáros Andrást és a költségvetési szerv vezetőjét, Kovács Péter Barnát, hogy a Támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja.

13/2009. (VI. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa a közgyűlés és képviselő testületek felhatalmazása alapján a Társulás Alapító okiratának módosítását jóváhagyja, a Tagok az Alapító okirat módosítását jóváhagyólag aláírják.

14/2009. (VI. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését elfogadja.

15/2009. (X. 13.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja

16/2009. (X. 13.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás XIII. 2. 7. pontjára hivatkozva úgy dönt, hogy a forráshiány finanszírozásához szükséges hozzájárulást a tag önkormányzatok a Társulás önkormányzatonként elkülönített számlájára utalják mindaddig, amíg a KvVM FI engedélyt nem ad a kifizetési kérelmek benyújtására.

17/2009. (XI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Borsányi Barbara KvVM FI projektmenedzserének levele alapján vállalja a beruházás esetleges költségcsökkentés kockázatát, amelynek ténye bekerül záradékként a Támogatási Szerződésbe.

18/2009. (XI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 6/2009 TT. (III. 30.) határozat kiegészítéseként elfogadja, hogy a 2009. évi beruházási költségek összege 734.338 eFt, amelyet a Társulás elfogadott költségvetése tartalmaz

19/2009. (XI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulási Tanács 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót jóváhagyja.

20/2009. (XI. 25.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt üzemeltetői kérdésének megoldását a szoros tartozékként csatolt mellékletet képező dokumentum alapján elfogadja és vállalja az abban foglaltaknak megfelelő ütemezés betartását. Jóváhagyja az elfogadott dokumentum Bizottsághoz való megküldését.

21/2009. (XI. 25.) TT. határozat

A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2010 évi költségvetését elfogadja.

1/2010. (II. 24.) TT határozat

A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2010 évi költségvetésének 1.sz.módosítását elfogadja.

2/2010. (II. 24.) TT határozat

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított- 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadását elfogadja.

3/2010. (V. 14.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Munkaszervezetet, hogy 2010. május 20-ra a hálózati tender kiírásokat minőségbiztosításra elkészíti.

4/2010. (V. 14.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy a Munkaszervezet felsorolt közbeszerzésekről a Közbeszerzési Tervnek megfelelően beszámoló tartott, a dokumentációt az előkészítési szakaszban véleményezésre átadta.

5/2010. (X. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa a Munkaszervezet vezetőjének beszámolóját elfogadja.A Társulási Tanács tagjai vállalják, hogy a Támogatási Szerződésben előírt minőségbiztosítás keretében a Local Agenda 21-et mindhárom Önkormányzat 2010. december 31-ig elkészítteti.

6/2010. (X. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul vette, hogy a Közreműködő Szervezet a Munkaszervezet által leadott Projekt Előrehaladási Jelentés 1. és 2. Jelentését elfogadta. A Pénzügyi elszámolások 1-4. elszámolása elfogadásra kerültek, az ötödik elszámolás bírálat alatt van. A Támogatási Szerződés módosítása bírálat alatt van. A Munkaszervezet a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzésén és az APEH ÁFA ellenőrzésén észrevétel nélkül teljesített.

7/2010. (IX. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulás 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót jóváhagyja.

8/2010. (IX. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy a Munkaszervezet a Pénzügyi együttműködési keretmegállapodásnak megfelelően járhat csak el. A beruházás saját erő biztosítása érdekében az éves ütemezés szerint a költségvetésben jóváhagyott keretnek megfelelő ütemezésben a Hivatalok pénzügyi bekérő ellenében utalnak a Társulás beruházási számlájára.

9/2010. (IX. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát ideiglenesen elfogadja. Az új Szabályzatot a 2011-re érvényes szervezeti felépítésre 2010. december 31-ig kell elkészíteni.

10/2010. (IX. 1.) TT. határozat

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulás 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá

11/2010. (XII. 15.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési –és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, azt elfogadja.

12/2010. (XII. 15.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Közbeszerzési szabályzatot elfogadja és felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy hagyja jóvá.

13/2010. (XII. 15.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását elfogadja.

14/2010. (XII. 15.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Munkaszervezet vezetőjének szóbeli beszámolóját a projekt előrehaladásáról elfogadja.

15/2010. (XII. 15.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének egy évi időtartamra, 2011. március 31-ig T. Mészáros Andrást, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét választja meg.

16/2010. (XII. 15.) TT. Határozat

A Társulási Tanács elfogadja és hozzájárul az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 342/2008. (XI. 25.) KGY. határozatának megfelelően, amely szerint a saját rész finanszírozása érdekében, maximum 5,405 milliárd Forint értékig az MFB "Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program" lehetőségeit igénybe kívánja venni a Társulás kötvénykibocsátása révén,amelynek teljes költsége Érd MJV illeti.

1/2011. (II. 2.) TT. határozat

A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított -1 Az államháztartásról szóló –többször módosított-1992.évi XXXVIII.törvény 83/A.§-ában előírt kötelezettség és a törvény 87.és 90-100/E §-a alapján- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el

2/2011. (II. 2.) TT. határozat

A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított -1 Az államháztartásról szóló –többször módosított-1992.évi XXXVIII.törvény 83/A.§-ában előírt kötelezettség és a törvény 87.és 90-100/E §-a alapján- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi 2.sz.módosításának költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2010.évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el

3/2011. (III. 1.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati társulás Társulási Tanácsa úgy dönt a 2011.évi a Társulás által elfogadott költségvetése alapján, hogy a Társulási Tanács tagját, Spéth Gézát a társulásban betöltött taghoz rendelt feladatok alapján 2011. január 1-től havi bruttó 125.000 Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint tiszteletdíjban részesíti.

4/2011. (III. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt a 2011.évi a Társulás által elfogadott költségvetése alapján, hogy a Társulás elnökhelyettesét, Szolnoki Gábort az elnökhelyettesi címhez rendelt feladatok alapján 2011. január 1-től havi bruttó 125.000 Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint tiszteletdíjban részesíti.

5/2011. (III. 16.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt a 2011.évi a Társulás által elfogadott költségvetése alapján, hogy a Társulás elnökét, T. Mészáros Andrást az elnöki címhez rendelt feladatok alapján 2011. január 1-től havi bruttó 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint tiszteletdíjban részesíti.

6/2011. (III. 16.) TT. határozat

A Társulási Tanács tagjai az Államháztartásról szóló - többször módosított -1 Az államháztartásról szóló –többször módosított-1992.évi XXXVIII.törvény 83/A.§-ában előírt kötelezettség és a törvény 87.és 90-100/E §-a alapján- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi 3. sz. módosításának költségvetéséről az alábbi határozatot hozza és a 2010. évi költségvetési az alábbiak szerint fogadja el.

7/2011. (IV. 26) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének egy évi időtartamra, 2012. március 31.-ig T. Mészáros András Érd Megye Jogú Város polgármesterét választja meg.

8/2011. (IV. 27.) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. § alapján a Társulás 2010. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

9/2011. (IV. 28) TT. határozat

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 174.§ (12) bekezdésének megfelelően a választott számlavezető hitelintézete 2011. 07. 01-től a Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

10/2011. (V. 17.) TT határozat